Disclaimer

Aanvaarding.
Door het gebruik van deze website wordt je geacht van deze disclaimer kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Aard informatie.
De informatie op deze website is van algemene informatieve aard. De site biedt informatie over het voorlichtingsevenement de Wegwijsdag en de bijbehorende game Oryente en is onder meer bestemd voor oriëntatie op het studiekeuzeproces. Aan de informatie kun je geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheid.
De organisatie van de Wegwijsdag (Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool) is niet aansprakelijk op welke rechtsgrond dan ook voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit:

• het gebruik, de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
• het gebruik, de wijziging of de niet beschikbaarheid van eventuele hyperlinks naar websites van derden en de daarop of daardoor verstrekte informatie.

De game Oreyente. 
De game is ontwikkeld in opdracht van de organisatie van de Wegwijsdag, als onderdeel van het totaalconcept de Wegwijsdag. De game kan los gespeeld worden, maar is nadrukkelijk ontwikkeld in combinatie met deelname aan het voorlichtingsevenement de Oriënatiedag.

Uitslagen van de game.
Aan de uitslagen van de game Oryente kunnen geen rechten worden ontleend. De uitslag is afhankelijk van de in de game gegeven antwoorden. Daarmee is het per definitie een momentopname en op geen enkele wijze bindend.

Wijzigingen en buitengebruikstelling.
De organisatie van de Wegwijsdag kan te allen tijde de website, de daarop of daardoor verstrekte informatie en de daarop aangebrachte hyperlinks wijzigen of buitengebruikstellen zonder mededeling aan de gebruikers en zonder overige verplichtingen jegens de gebruikers.

Intellectueel eigendom.
De auteursrechten op de website en de daarop opgenomen informatie berusten bij de organisatie van de Wegwijsdag, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is toegestaan de informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de informatie voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie.

Persoonsgegevens.
De organisatie van de Wegwijsdag gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Menu